Activitats

Per activitats ja existents o noves activitats, realitzem els projectes necessaris per la seva legalització o posada en funcionament.

Tenim una àmplia experiència en els sector industrial, docent i sanitari.

Actualment, les activitats a Catalunya, queden regulades principalment per:

Lleis que afecten les activitats

 • LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
 • La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
 • Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
 • LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Altra normativa sectorial específica en funció de l’activitat.
 • Les ordenances municipals en les que cada municipi adapta les lleis, reglaments i decrets anteriors.

En funció de la complexitat de l’activitat, la seva superfície i principalment la seva repercussió en el medi ambient i la seguretat i salut de les persones, la intervenció, i per tant el tipus de tramitació a realitzar amb l’administració és diferent:

 • Annex I. Activitats sotmeses a Autorització Ambiental.
 • L’Annex II. Activitats sotmeses a Llicència Ambiental Municipal.
 • Annex III. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal.
 • Activitats Innòcues. Comunicació Prèvia d’Obertura i Declaració Responsable d’Obertura.

Serveis

 • Els serveis que oferim als clients inclouen la redacció i preparació de tota la documentació tècnica necessària així com la seva tramitació:
 • Redacció del Projecte d’Activitats;
 • Preparació dels certificats tècnics;
 • Redacció dels informes en matèria d’incendis i medi ambient pels Ajuntaments, la Generalitat, els Bombers, l’AMB, l’OGAU, …
 • Tramitació de tota la documentació amb les diferents administracions.
 • Gestions amb EACs, ECAs, ECIs, OCAs i EPCAs per la realització de les inspeccions i controls necessaris.
 • Suport al titular de l’activitat en la preparació de tota la documentació tècnica i administrativa necessària: Declaració Anual de Residus, Permisos d’Abocament, Registre de Focus Emissors a l’Atmosfera, Informes Preliminars del Sòl, Plans de Minimització d’Ús de Dissolvents, …
 • Suport al titular pel compliment del calendari d’inspeccions periòdiques i acompanyament i preparació de documentació durant les mateixes.
Desplaça cap amunt
Skip to content