Seguretat industrial

Emmagatzematge de productes químics EPQ

Des de la nostra enginyeria, realitzem Projectes d’Emmagatzematge de Productes Químics ( EPQ – APQ ).

La normativa que regeix l’emmagatzematge de productes químics és el Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. 

Tipologia d’enmmagatzematges i productes:

 • MIE APQ-0 « definicions generals ».
 • APQ-1 « emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles en recipients fixos ».
 • APQ-2 « … d’òxid d’etilè en recipients fixos ».
 • APQ-3 « … de clor ».
 • APQ-4 « … d’amoníac anhidre ».
 • APQ-5 « … de gasos en recipients a pressió mòbils ».
 • APQ-6 « … de líquids corrosius en recipients fixos ».
 • APQ-7 « … de líquids tòxics en recipients fixos ».
 • APQ-8 « … de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen ».
 • APQ-9 « … de peròxids orgànics i de matèries autorreactivas ».
 • APQ-10 « emmagatzematge en recipients mòbils ».
 • A més, a Catalunya hi ha la  LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Aquesta llei informa dels procediments i tràmits a seguir per la legalització de les instal·lacions de seguretat industrial, entre les que hi ha els emmagatzematges de productes químics EPQ.
 • ELS NOSTRES SERVEIS
 • Aquests projectes regulen les característiques que han de tenir els emmagatzematges dels productes químics, en funció del tipus i quantitat de producte químic que s’emmagatzemi. Es defineixen les característiques arquitectòniques del local on s’ubica el magatzem, les mesures de seguretat a adoptar (per exemple pel que fa a les instal·lacions contra incendis), els aspectes que cal considerar en el projecte, el règim d’inspecció de l’emmagatzematge…
 • Com en tots els nostres serveis d’enginyeria, oferim un servei integral als nostres clients: assessorament, presa de dades i requeriments, realització del projecte i disseny de l’emmagatzematge de productes químics que necessiti, tramitació de l’expedient amb una entitat de control per a la inspecció inicial del emmagatzematge i el seu registre. També portem la direcció de l’obra civil que calgui executar. I si cal, la coordinació de la seguretat i salut.
 • En casos excepcionals, principalment, per Emmagatzematges de Productes Químics ja existents, és necessari redactar i tramitar un Projecte d’Exempció de Norma. Aquests projectes son necessaris quan la instal·lació no compleix la normativa existent. Aleshores, se sol·licita a l’Administració quedar exempt del compliment, proposant mesures alternatives i justificant que es concedeixi la exempció.

Plans d'autoprotecció PAU

e360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. disposa de tècnics habilitats, competents i acreditats per la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció PAU d’acord amb la instrucció IRP / 516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.

La necessitat de disposar d’un Pla d’Autoprotecció PAU queda regulada en el DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Els Plans d’Autoprotecció no s’han de confondre amb els Plans d’Emergència. Per tant, és important que els titulars de les activitats, sàpiguen si estan obligats o no a disposar de Pla d’Autoprotecció PAU.

Les activitats i centres amb obligació d’autoprotecció civil a Catalunya es divideixen en els següents grups:

A: Activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya (PAU Autonòmic).

B: Activitats i centres d’interès per a la protecció civil local (PAU local).

ACTIVITATS ON ES REQUEREIX EL PAU

Alguns dels centres i activitats que han de comptar amb pla d’autoprotecció, són els següents:

 • Activitats de recerca.
 • Espectacles públics, activitats recreatives i esportives: teatres, auditoris, sales de congressos, cinemes, discoteques, sales de festa, instal·lacions temporals a l’aire lliure amb un gran aforament, curses esportives populars, estacions d’esquí.
 • Activitats sanitàries amb llits per a tractament de malalts o amb determinades característiques d’evacuació.
 • Activitats residencials públiques com geriàtrics i residències de la tercera edat.
 • Càmpings.
 • Activitats amb foc com correfocs o castells de focs artificials.
 • Altres com grans centres comercials, urbanitzacions, edificis aïllats amb alta ocupació …
 • Emmagatzematge de productes químics, en funció del tipus i la quantitat.
 • Establiments on intervinguin explosius.
 • Activitats docents: escoles bressol, ludoteques, centres especials i determinats col·legis.
 • Determinades activitats industrials com la gestió de residus, la mineria, les d’elevada càrrega de foc, les que utilitzen substàncies tòxiques o perilloses, les properes a zones vulnerables…

I a més dels plans d’autoprotecció obligatoris i els seus tramitació per a la seva validació, elaborem plans d’emergència, manuals d’autoprotecció i plans d’Evacuació.

Informes ATEX

El Reial Decret 681/2003,  de 12 de Juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball estableix les disposicions mínimes per protegir la salut i seguretat dels treballador que es podrien veure exposats a riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

A E360 redactem informes tècnics per l’avaluació i prevenció dels riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball amb l’objectiu que les empreses donin compliment als requeriments del Reial Decret. Tenim en consideració la UNE-EN 60079-10-1 Classificació d’emplaçaments amb atmosferes explosives gasoses, i la UNE-EN 60079-10-2 “Classificació d’emplaçaments amb atmosferes explosives de pols.

La redacció d’informe inclou:

 • La presa de requeriments, dades i recopilació d’informació i documentació del client;
 • La redacció de la memòria tècnica, amb la justificació de les diferents zones ATEX.
 • El grafiat dels plànols necessaris amb les diferents zones de risc (tant en distribució com en alçat);

Addicionalment, i si el client ho requereix fem una auditoria de les instal·lacions on determinem tant el grau de compliment de les instal·lacions existents com les actuacions a executar per millorar la seguretat de les mateixes i complir amb lo establert en l’Informe ATEX.

Projectes contraincendis RIPCI/RSCIEI

Les instal·lacions de protecció contra incendis (PCI) es consideren de Seguretat Industrial i han d’estar legalitzades. A més, aquestes instal·lacions han de superar controls periòdics. La seva posada en funcionament requereix el compliment d’uns requisits normatius tals com:

 • RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales .
 • RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Aplicable a establiments no industrials.

En establiments industrials, funció de l’antiguitat de la instal·lació de protecció contra incendis, s’aplicarà:

 • Si la seva posada en funcionament és posterior a Gener del 2005 s’aplicarà el RSCIEI, i per la seva inscripció i legalització serà necessari:
  • Disposar d’un projecte RSCIEI;
  • Disposar d’Informe Previ de Bombers (en els casos definits a la Llei 3/2010 de la Generalitat).

Aquestes instal·lacions passaran un control periòdic per part d’una Entitat de Control. La periodicitat del control depèn del risc intrínsec de l’establiment (2, 3 o 5 anys).

 • Si la seva posada en funcionament és anterior a Gener del 2005 s’aplicarà el RIPCI, i per la seva inscripció i legalització serà necessari:
  • Disposar d’una memòria tècnica segons la Instrucció 1/2019 de la Generalitat.
  • Superar un Control Inicial per part de l’Entitat de Control.

E360 ajuda als seus clients amb:

 • L’estudi previ de la situació tècnico-legal de les instal·lacions de protecció contra incendis;
 • La redacció de projectes RSCIEI i memòries tècniques RIPCI;
 • La tramitació amb les administracions públiques per la obtenció de l’Informe de Bombers;
 • La Direcció d’obra de les instal·lacions de protecció contra incendis;
 • La Gestió i acompanyament amb les Entitats de Control per les inspeccions, tant inicials com periòdiques;
 • La tramitació amb la Generalitat de l’alta de la instal·lació.
Desplaça cap amunt
Skip to content