Canvis en la tramitació de les Instal·lacions

Canvis en la tramitació de les Instal·lacions

El 5 d’Agost del 2014, va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Llei 9/2014, de 31 de Juliol, de la Seguretat Industrial dels Establiments, les Instal·lacions i els Productes. Dins l’àmbit de competències de la Generalitat, la Llei regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial d’establiments, instal·lacions i productes a Catalunya, incloent-hi vigilància del mercat en aquesta matèria.Aquesta Llei que ha entrat en vigor aquest 6 de Novembre, ha modificat, els procediments existents fins ara per tramitar, i per tant legalitzar les altes, les baixes i les modificacions de les instal·lacions relacionades amb la seguretat industrial. Aquestes instal·lacions son presents a un gran nombre d’establiments de tot tipus: industrials, comercials, docents, administratius, sanitaris, … Entre les instal·lacions afectades per la modificació en la seva tramitació hi ha:
  • Les instal·lacions de gasos combustibles;
  • Els equips de pressió (com les instal·lacions d’aire comprimit);
  • Les instal·lacions de bombes solars;
  • Les instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió;
  • Les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió;
  • Les instal·lacions d’Emmagatzematge de productes Químics (EPQs);
  • Les instal·lacions tèrmiques en edificis – RITE (calefacció, climatització, …);
  • Les instal·lacions petrolíferes per al consum a la mateixa instal·lació;
  • Les instal·lacions d’aparells elevadors, ascensors, grues mòbils autopropulsades, grues torre, …
A partir d’ara, per tramitar l’alta la baixa o modificació d’una instal·lació en el RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya), al que estan obligades a inscriure’s aquestes instal·lacions, el seu titular, haurà de presentar abans de la posada en funcionament de la mateixa una Declaració responsable. Aquesta documentació caldrà que es presenti a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya o de forma telemàtica, si l’empresa disposa del certificat digital adequat o ho fa a través d’un representant (tècnic, gestor), que en tingui.Per les instal·lacions on no es requereixi inspecció prèvia obligatòria, el titular, podrà presentar la declaració responsable a la OGE a través d’un representant o de forma directa.En canvi, aquelles instal·lacions que requereixen inspecció prèvia obligatòria hauran de sol·licitar-la com fins ara, a un Organisme de Control, abans de presentar la Declaració Responsable a la OGE. Quan es presenta la Declaració Responsable a la OGE, el titular de la instal·lació es compromet a disposar de tota la documentació de la instal·lació que registra (certificats, projectes i acta favorable en el cas que li sigui obligatòria la inspecció prèvia). Aquesta documentació, però, no s’haurà de presentar, com fins ara, reduint-se per tant el temps de tramitació i la burocràcia associada a la mateixa.Per tant, el titular de la instal·lació, haurà de disposar d’un tècnic d’absoluta confiança per dissenyar-li la instal·lació i redactar-li el Projecte de la mateixa, ja que serà responsabilitat del titular (que assumirà per mitjà de la declaració responsable), el posar en funcionament la instal·lació i si aquesta ha de superar prèviament una inspecció per part d’un Organisme de Control.Des d’e360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. oferim als nostres clients, el disseny i redacció de Projectes d’instal·lacions, la direcció de les Instal·lacions, l’acompanyament i assessorament als titular durant les visites d’inspecció (tant d’inspeccions periòdiques com de les prèvies inicials), i la inscripció al registre de noves instal·lacions o de la seva modificació. D’aquesta manera, els nostres clients no hauran de fer cap desplaçament, ni disposar de certificat electrònic, ni caldrà que realitzin cap tràmit.A més, els nostres tècnics especialistes, resten a la disposició de les empreses per resoldre aquells dubtes que puguin tenir.
Desplaça cap amunt
Skip to content