Facilitats per legalitzar instal·lacions existents: instrucció 1/2015

Facilitats per legalitzar instal·lacions existents: instrucció 1/2015

El 13 de Març del 2015 va entrar en vigor la Instrucció 1/2015 de 12 de Març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels Organismes de Control, que afecten a instal·lacions en ús, no inscrites al RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya) i per tant no legalitzades. 

Aquesta instrucció afecta a algunes de les instal·lacions tècniques que tenen que estar incloses en el RITSIC. Concretament afecta a:

 • Les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió;
 • Les instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió;
 • Les instal·lacions tèrmiques en edificis (calefacció, climatització, …);
 • Les instal·lacions de fred industrial;
 • Les instal·lacions petrolíferes IP.

Aquestes instal·lacions, tenen que estar incloses dins el Registre RITSIC. Per poder-se inscriure, fins ara, era necessari complir unes determinades especificacions tècniques i passar les inspeccions inicials i/o periòdiques que requerien els reglaments tècnics de seguretat industrial ( REBT, RITE, … ) en vigor.

Existeixen casos d’instal·lacions en ús, que per la seva antiguitat, pèrdua de documentació tècnica i/o administrativa o altres causes, no disposen de la documentació justificativa (del compliment de la normativa i/o la conformitat d’una inspecció) i per tant no estan legalitzades ni inscrites al RITSIC. Però moltes d’aquestes instal·lacions compleixen tant amb les especificacions tècniques del reglament tècnic de seguretat industrial que li era d’aplicació en el moment de la entrada en funcionament de la instal·lació com amb les obligacions que els reglaments posteriors estableixen per les instal·lacions ja existents, sobretot a nivell d’inspeccions periòdiques.

La instrucció 1/2015 facilita la legalització d’aquestes instal·lacions establint un procediment per la inscripció de les instal·lacions existents al RITSIC. El resum de la instrucció i del procediment és el següent:

 • Es poden acollir a aquesta instrucció les instal·lacions en ús amb antiguitat anterior a la data d’entrada en vigor dels respectius reglaments. Per exemple, per baixa tensió, les instal·lacions anteriors al Setembre del 2003 (entrada en vigor REBT actual); les instal·lacions tèrmiques, anteriors al Gener del 2008 (entrada en vigor RITE actual)…
 • Els titulars necessitaran :
  • Documentació justificativa de la data de posada en servei de la instal·lació. Aquest document pot ser, per exemple, un rebut del consum elèctric.
  • Una memòria tècnica simplificada, amb els esquemes de la instal·lació, signats per tècnic titulat competent. La memòria haurà de justificar el compliment de la reglamentació d’aplicació, és a dir de les exigències que existien en el moment de posada en funcionament de la instal·lació.
 • Amb aquesta documentació, caldrà sol·licitar una inspecció a un Organisme de Control. La inspecció comprovarà l’acompliment de les especificacions tècniques dels reglaments que li eren d’aplicació i que es descriuen a la memòria.
 • Un cop superada la inspecció, l’organisme de control emetrà una acta favorable que servirà per inscriure la instal·lació al registre RITSIC i per tant, que quedi legalitzada.

Des d’e360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. ens encarreguem de la redacció de les memòries tècniques simplificades i els seus plànols, les gestions amb els Organismes de Control, l’acompanyament a les inspeccions de les instal·lacions i el registre final de la instal·lació al RITSIC.

Desplaça cap amunt
Skip to content