Instal·lacions de seguretat industrial

Moltes empreses, especialment les industrials, disposen d’instal·lacions que han de donar compliment a una sèrie de requisits de seguretat. Es tracta d’instal·lacions de seguretat industrial.


Aquests requisits de seguretat queden recollits en diferents reglaments en funció de cada una de les instal·lacions. Així, per exemple:

 • Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, estan regulades pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).
 • Instal·lacions tèrmiques dels edificis (aigua calenta sanitària ACS, calefacció, climatització, ventilació, …), estan regulades pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE).
 • Les instal·lacions de protecció contra incendis estan regulades pel Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) i pel Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).
 • Els Emmagatzematges de Productes Químics EPQ estan regulats pel reglament d’Emmagatzematges de Productes Químics (REPQ).
 • Els equips a pressió estan regulats pel Reglament d’Equips a Pressió.

Requisits comuns de les instal·lacions

Hi ha alguns aspectes comuns en totes aquestes instal·lacions:

 • La seva posada en servei, baixa o modificació, ha de comunicar-se a l’administració, registrant la instal·lació al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya.
 • I per tal de posar-la en servei, és necessari disposar d’un projecte tècnic. En aquest projecte tècnic, es justifica el compliment de la normativa d’aplicació (reglament corresponent), i es dissenya i dimensiona la instal·lació a partir del càlculs necessaris.
 • Addicionalment, les instal·lacions, estan sotmeses a un règim d’inspeccions reglamentàries. Aquestes inspeccions es realitzen per part d’Entitats de Control. La periodicitat d’aquestes inspeccions ve indicada en cada reglament i el responsable, n’és el titular. Les inspeccions verifiquen que les instal·lacions no han sofert modificacions respecte a quan van entrar en servei i segueixen donant compliment als requisits de seguretat que se’ls hi van exigir en el moment de posada en servei.
 • Moltes instal·lacions, han de sotmetre’s, també a un control inicial, abans de poder ser inscrites en el registre corresponent.
 • Per instal·lacions antigues (per exemple, aquelles que es van posar en servei sense ser inscrites i/o abans del reglament que actualment les regula), hi ha procediments per tal de poder-les inscriure. Per exemple la Instrucció 1/2015 de la Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.

Serveis d’Enginyeria

A E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. ajudem als nostres clients en tot allò que necessiten per tenir les seves instal·lacions de seguretat industrial al dia:

 • Cerca i anàlisi de documentació antiga d’instal·lacions existents. Verificació del grau de compliment de normativa de les mateixes.
 • Realització de projectes i memòries, tan executius, com de legalització per tot tipus d’instal·lacions, tan noves com antigues.
 • Direcció d’execució d’obres d’instal·lacions.
 • Gestions amb les entitats de control per facilitar els controls inicials i/o periòdics. Acompanyament al client en les visites d’inspecció.
 • Tramitació de la posada en servei, baixa i modificació de les instal·lacions.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres si necessita serveis d’enginyeria relacionats amb l’execució i la legalització d’instal·lacions.

Desplaça cap amunt
Skip to content