Indústria: Aplicació del RIPCI ó RSCIEI

Indústria: Aplicació del RIPCI ó del RSCIEI. Inspecció i inscripció d’instal·lacions de protecció contra incendis PCI.

Moltes vegades la densitat normativa existent, complica a les empreses, saber exactament quina normativa han d’aplicar a les seves instal·lacions. Això ha passat sovint a la Indústria en l’àmbit de les Instal·lacions de Protecció Contra Incendis PCI. Concretament, ha estat difícil saber quan i com calia aplicar el RIPCI i el RSCIEI.

Marc normatiu

Hi ha diferents lleis, reglaments i normes que afecten les instal·lacions PCI de les indústries, però fonamentalment serien les següents:

I tant la Llei 3/2010 com el RIPCI i el RSCIEI, son d’aplicació a la indústria en temes de protecció contra incendis i les seves instal·lacions.

Fins a l’aparició del RIPCI del 2017, però, a Catalunya no era obligatori inscriure les Instal·lacions de Protecció Contra Incendis com altres instal·lacions de seguretat industrial (baixa tensió, gas, emmagatzematge de productes químics). Tampoc hi havia cap tipus de control periòdic de les mateixes, ja que tot i que el RSCIEI, sí que definia una periodicitat en les inspeccions, no s’havia desenvolupat el reglament necessari per implementar-les.

El RIPCI del 2017, definia un règim d’inspecció de les instal·lacions i feia necessària la seva inscripció, però calia, encara, definir què passava amb les instal·lacions existents. La Generalitat va publicar, l’1 de Febrer del 2019, la INSTRUCCIÓ 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents. Aquesta instrucció, a més d’establir el procediment d’inscripció de les instal·lacions, descrivia la documentació que calia aportar per tal d’iniciar el règim d’inspeccions i la inscripció corresponent.

Però quedava pendent, però, veure com “encaixava” el RIPCI, que era d’aplicació a la indústria, amb el RSCIEI, que també li era d’aplicació i definia un règim d’inspecció diferent (tant en periodicitat com en criteris) que el RIPCI. Per aquest motiu la Generalitat va publicar el Desembre del 2019, la Nota Aclaridora sobre les inspeccions periòdiques de les Instal·lacions de Protecció Contra Incendis en Establiments Industrials (NA-PCI 1/2019).

Amb tot això, ara ja podem respondre a “Indústria: Aplicació del RIPCI ó del RSCIEI”. Podem definir el règim d’inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis PCI a la Indústria i quin reglament, li és d’aplicació:

Per noves instal·lacions PCI

Periodicitat de la inspecció en funció del risc intrínsec de l’establiment que defineix el RSCIEI:

 • Per Risc baix –> cada 5 anys;
 • Risc mig –> cada 3 anys;
 • Risc alt –> cada 2 anys.

La inscripció de la instal·lació s’ha de fer en el moment de la posada en funcionament de la mateixa. Cal donar compliment al RSCIEI a l’hora de definir les mesures de protecció contra incendis (tan actives com passives) de l’establiment. Cal donar compliment al RIPCI a l’hora d’instal·lar cada una de les instal·lacions de protecció contra incendis.

Per instal·lacions PCI existents

Periodicitat de la inspecció en funció del moment de la entrada en funcionament de la instal·lació:

 • Si es van posar en funcionament amb anterioritat a la entrada en vigor del RSCIEI (16 de Gener del 2005): cada 10 anys. Li és d’aplicació el RIPCI. La inscripció es realitza amb la primera inspecció, que s’hauria de fer de manera immediata (ja que tenen una antiguitat superior als 15 anys).
 • I si es van posar en funcionament amb posterioritat a la entrada en vigor del RSCIEI (16 de Gener del 2005), segons el risc intrínsec de l’establiment que defineix el RSCIEI:
  • Risc baix –> cada 5 anys;
  • Risc mig –> cada 3 anys;
  • Per Risc alt –> cada 2 anys.

Així, a e360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. ajudem a les indústries a definir les mesures de protecció contra incendis necessàries i a projectar les instal·lacions. Redactem els projectes, fem les direccions d’obra i tramitem els controls periòdics i les inscripcions de les mateixes.

Desplaça cap amunt
Skip to content