La ITE ( Inspecció Tècnica d’Edificis )

La ITE ( Inspecció Tècnica d’Edificis )

Darrerament, la Generalitat de Catalunya ha començat a enviar cartes a Comunitats de Propietaris i propietaris individuals, requerint la ITE Inspecció Tècnica d’Edificis tant d’edificis plurifamiliars com d’edificis unifamiliars que tinguin l’ús d’habitage.

La ITE és un informe tècnic que es redacta a partir d’una inspecció visual de l’edifici per tal de determinar-ne el seu estat. Una vegada es disposa d’aquest informe tècnic, la propietat ha de sol·licitar a l’Administració el Certificat d’Aptitud de l’Edifici.

La ITE dels edificis, és equivalent a la ITV (inspecció tècnica de vehicles) que coneix tothom. El seu objectiu és, a més de conèixer l’estat de l’edifici, informar a la propietat de les actuacions a realitzar per que l’edifici estigui en correcte estat de conservació.

Entre d’altres, estan obligats a passar la ITE, els edificis unifamiliars (excepte si estan a més d’1,5 m de la via pública o finques adjacents) o edificis plurifamiliars, amb l’ús d’habitatge. Tots els edificis d’habitatges han de passar la ITE abans dels 45 anys d’antiguitat. La data d’antiguitat de l’edifici es la que es troba al cadastre.

La programació i obligatorietat per passar la ITE és la següent:

Taula dates ITE
Taula dates ITE

En cas que la ITE, trobi defectes a l’edifici, aquests es classifiquen en Molt Greus, Greus, Importants o Lleus. En el cas de Molt Greus o Greus, el tècnic redactor de la ITE ho haurà de comunicar a la propietat i a l’Ajuntament.

En cas de trobar-se defectes, la propietat ha d’aprobar un Programa de Rehabilitació en un termini màxim de 6 a 12 mesos, en funció del tipus de defectes trobats. Aquest Programa de Rehabilitació ha d’estar supervisat per un tècnic. També caldrà establir un Fons de Reserva per l’execució de les obres de reparació, les quals s’hauran d’executar en un termini variable en funció del tipus de deficiències trobades.

La vigència del Certificat d’Aptitud és de 10 anys si no es troben deficiències o se’n troben de lleus.

A e360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. li oferim els següents serveis relacionats amb la ITE:

  •  Inspecció i Redacció de l’informe ITE Inspecció Tècnica d’Edificis;
  • Sol·licitud de Certificat d’Aptitud a l’Administració ( Agència de l’Habitatge de la Generalitat );
  • Seguiment de l’expedient;
  • Assessorament tècnic i serveis posteriors a l’ITE:
    • Projecte de les Obres de reparació necessàries;
    • Direcció de les Obres de repació necessàries;
    • Gestions i tràmits amb les administracions.
Desplaça cap amunt
Skip to content